Allmänna Villkor för rumsbokningar, konferenser, gruppbokningar och övriga arrangemang

Dessa allmänna villkor gäller under förutsättning att de bilagts bekräftelsen av beställningen eller det på annat sätt överenskommits mellan parterna att dessa allmänna villkor ska gälla.

1 Definitioner
Ett arrangemang är när lokaler tillhandahålls med eller utan logi och/eller förtäring t.ex. konferens, eller vid grupp och festvåningsbeställning. Beställaren är den person juridisk eller fysiskt- som är betalningsskyldig för arrangemanget. Med leverantör avses den anläggning som levererar arrangemanget. En beställnings värde är avtalat pris för hela beställningen eller summan av beställt antal
deltagare multiplicerat med avtalat pris per deltagare per dag, och priset för särskilt beställda
tjänster. En bokningsförmedlare är ett företag som förmedlar arrangemangsbokningar inklusive eller
exklusive förmedling av betalning för bokningen.

2 Beställning
Beställning kan ske muntligt eller skriftligt av en myndig person.

3 Särskilda önskemål vid beställning
Har beställaren särskilda önskemål gällande t. ex specialkost, husdjur mm ska det framföras redan vid beställningstillfället. Detsamma gäller om beställaren kräver särskilda säkerhetsarrangemang.

4 Värdefull egendom
Om beställaren vill ta med sig egendom av högt värde och förvara den i leverantörens förvaringsutrymmen, bagagerum eller värdeskåp, ska beställaren upplysa leverantören om detta. Vid stöld eller liknande är leverantören ersättningsskyldig endast om leverantören genom skriftlig bekräftelse har åtagit sig att ansvar för egendomen.

5 Avbeställning
Avbeställning ska ske skriftligen.

Om bokningen är den del av ett större arrangemang/bokning så räknas det totala antalet bäddar i arrangemanget i villkoren nedan.

Vid bokning av 1-5 bäddar.
Betalning ska ske senast sju dagar före ankomst. Vid avbokning senare än sju dagar debiteras hela summan.

Vid bokning av 6-15 bäddar:
Betalning ska ske senast 14 dagar före ankomst. Vid avbokning 15 – 7 dagar före ankomst debiteras 50% av fakturan. Därefter debiteras hela summan.

Vid bokning av fler än 15 bäddar:
Betalning sker via faktura som ska betalas senast tre månader före ankomst. Om du avbokar mer är tre månader i förväg returneras hela summan exklusive handpenning. Om du avbokar tre- två månader före ankomst debiteras 50%.  För avbokning senare än två månader före ankomst debiteras hela summa.

Oförutsedda händelser:
Vid oförutsedda händelser går det att avboka, fram tills 14 dagar före ankomstdag, utanför gällande avbokningsregler. Det innebär att om beställaren uppfyller villkoren, kan beställaren få tillbaka upp till 70% av totalbeloppet. Om en oförutsedd händelse inträffar närmare ankomstdag än 14 dagar får kunden tillbaka 50% av bokningsbeloppet.

Med oförutsedda händelser åsyftas:
– Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art som drabbat beställaren, maka/make, sambo, dina eller din respektives föräldrar, barn eller syskon.
– Det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför din kontroll, t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i din bostad, vilket innebär att det inte är rimligt att begära att du ska genomföra arrangemanget.
– Restriktioner mellan länder införs mellan bokningsdatum och ankomstdag, som hindrar våra gäster att komma hit eller tillbaka.
– Skärpta lokala eller nationella restriktioner och/eller allmänna råd införs som gör att vi inte kan hålla öppet eller genomföra arrangemang.

Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Av läkarintyg skall diagnos, datum för första läkarbesök samt orsak till att läkaren avråder från resa framgå. Kontakt med intygsgivaren ska ha skett före det att arrangemanget skulle ha påbörjats. För att du ska få tillbaka dina pengar måste orsaken till din avbokning allmänt sett vara oförutsedd, oväntad och av sådan karaktär att du inte rimligen kan genomföra arrangemanget.

Observera att, utöver de kriterier som nämns ovan, anses inte Corona vara en oförutsedd händelse för bokningar gjorda efter den 2 maj 2020.

6 Handpenning
Handpenningen ska vara betald senast 14 dagar efter faktureringsdatum. Handpenning återbetalas ej.

7 Betalning
Beställaren är ansvarig för samtliga enligt beställningen uppkomna kostnader. Om deltagarna ska betala något var för sig måste detta godkännas av leverantören. Uteblir deltagare från beställd måltid medför detta inte rätt till nedsättning av priset. Betalning ska ske enligt överenskommelse. Har avtal träffats om betalning mot faktura ska beställaren utge full betalning före fakturans förfallodatum. Om betalningsfristen överskrids har leverantören rätt att debitera dröjsmålsränta från förfallodagen med gällande referensränta med ett tillägg på åtta procentenheter. Vid fakturering tillkommer faktureringsavgift.

7 Reservation för prisändringar
a) Om leverantören vill reservera sig för prishöjningar ska leverantören tydligt ange detta i sin skriftliga bekräftelse av mottagandet av beställningen.
b) Leverantören ska omgående informera beställaren när pristillägg sker

8 Force majeure
Strejk, lockout, eldsvåda, explosion, krig eller liknande krigstillstånd, väsentliga inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter utanför leverantörens kontroll berättigar leverantören att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd.

9 Ansvar för egendom/ vållande av skada
Leverantören har inget strikt ansvar för egendom som förvaras i hotellrum eller leverantörens lokaler. Skulle det visa sig att leverantören eller dess anställda handlat vårdslöst eller oaktsamt eller på annat sätt haft skuld i att egendom förkommit eller skadats, ansvarar
leverantören för den förkomna/ skadade egendomen. Leverantören ansvarar också för egendom som förvaras i av leverantören låst förvaringsutrymme, om inte egendomen är särskilt högt värde ( se punkt 5) Beställaren är å sin sida ansvarig för skada som denne själv
eller dess deltagare genom försummelse vållar leverantören.

10 Bokning genom förmedlare
Om bokning och betalning skett genom en bokningsförmedlare ska detta bolag utan dröjsmål,
hålla leverantörens pengar avskilda på ett separat konto tills utbetalning skett till leverantören.
Detta bolag ska även vara redovisningsskyldigt gentemot leverantören för pengar det mottagit
för leverantörens räkning.

12 PUL
Genom betalning samtycker du enligt Personuppgiftslagen att personuppgifter får behandlas av Borghamn Strand enligt vår policy, se “behandling av personuppgifter“. Syftet med detta är att möjliggöra sedvanlig gästadministration samt tillförsäkra Borghamn Strand har tillgång till tillförlitlig persondokumentation i händelse av olycksfall.