Allmänna Villkor för rumsbokningar, konferenser, gruppbokningar och övriga arrangemang

Dessa allmänna villkor gäller under förutsättning att de bilagt bekräftelsen av beställningen eller det på annat sätt överenskommits mellan parterna att dessa allmänna villkor ska gälla.

1 Definitioner
Ett arrangemang är när lokaler tillhandahålls med eller utan logi och/eller förtäring t.ex. konferens, eller vid grupp och festvåningsbeställning. Beställaren är den person juridisk eller fysiskt- som är betalningsskyldig för arrangemanget. Med leverantör avses den anläggning som levererar arrangemanget. En beställnings värde är avtalat pris för hela beställningen eller summan av beställt antal
deltagare multiplicerat med avtalat pris per deltagare per dag, och priset för särskilt beställda
tjänster. En boknings förmedlare är ett företag som förmedlar arrangemangsbokningar inklusive eller
exklusive förmedling av betalning för bokningen.

2 Beställning
Beställning kan ske muntligt eller skriftligt

3 Särskilda önskemål vid beställning
Har beställaren särskilda önskemål gällande t. ex specialkost, husdjur mm ska det framföras redan vid beställningstillfället. Detsamma gäller om beställaren kräver särskilda säkerhetsarrangemang.

4 Värdefull egendom
Om beställaren vill ta med sig egendom av högt värde och förvara den i leverantörens
förfaringsutrymmen, bagagerum eller värdeskåp, ska beställaren upplysa leverantören om
detta. Vid stöld eller liknande är leverantören ersättningsskylding endast om leverantören
genom skriftlig bekräftelse har åtagit sig att ansvar för egendomen.

5 Avbeställning
Avbeställning ska ske skriftligen. Vid avbeställning senare är fyra veckor före arrangemangets förstadag ska beställaren ersätta leverantören med 50 % av värdet på beställningen. OM avbeställningen sker snare än 15 dagar före arrangemangets första dag ska
beställaren ersätta leverantören med 100 % av värdet på beställningen. Vid avbeställning av del av beställningen ska ersättningen avse den avbeställda delen. Avbokning vid akut sjukdom/oförutsedda händelser. Under oförutsedda händelser går det att avboka utanför gällande avbokningsregler. Det innebär att om beställaren uppfyller och följer villkoren, kan beställaren få tillbaka upp till
100% av totalbeloppet. Med oförutsedda händelser åsyftas:
– Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art som drabbat beställaren, maka/make, sambo, dina eller din respektives föräldrar, barn eller syskon.
– Det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför din kontroll, t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i din bostad, vilket innebär att det inte är rimligt att begära att du ska genomföra arrangemanget. Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Av läkarintyg skall diagnos, datum för första läkarbesök samt orsak till att läkaren avråder från resa framgå. Kontakt med intygsgivaren ska ha skett före det att arrangemanget skulle ha påbörjats. För att du ska få tillbaka dina pengar måste orsaken till din avbokning allmänt sett vara oförutsedd, oväntad och av sådan karaktär att du inte rimligen kan genomföra arrangemanget

6 Betalning
Beställaren är ansvarig för samtliga enligt beställningen uppkomna kostnader. Om deltagarna ska betala något var för sig måste detta godkännas av leverantören. Uteblir deltagare från beställd måltid medför detta inte rätt till nedsättning av priset. Betalning ska ske enligt överenskommelse. Har avtal träffats om betalning mot faktura ska beställaren utge full betalning före fakturans förfallodatum. Om betalningsfristen överskrids har leverantören rätt att debitera dröjsmålsränta från förfallodagen med gällande referensränta med ett tillägg på åtta procentenheter. Vid fakturering tillkommer faktureringsavgift.

7 Reservation för prisändringar
a) Om leverantören vill reservera sig för prishöjningar ska leverantören tydligt ange detta i sin skriftliga bekräftelse av mottagandet av beställningen.
b) Leverantören ska omgående informera beställaren när pristillägg sker

8 Force majeure
Strejk, lockout, eldsvåda, explosion, krig eller liknande krigstillstånd, väsentliga inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter utanför leverantörens kontroll berättigar leverantören att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd.

9 Ansvar för egendom/ vållande av skada
Leverantören har inget strikt ansvar för egendom som förvaras i hotellrum eller leverantörens lokaler. Skulle det visa sig att leverantören eller dess anställda handlat vårdslöst eller oaktsamt eller på annat sätt haft skuld i att egendom förkommig eller skadats, ansvarar
leverantören för den förkomna/ skadade egendomen. Leverantören ansvarar också för egendom som förvaras i av leverantören låst förvaringsutrymme, om inte egendomen är särskilt högt värde ( se punkt 5) Beställaren är å sin sida ansvarig för skada som denne själv
eller dess deltagare genom försummelse vållar leverantören.

10 Bokning genom förmedlare
Om bokning och betalning skett genom en bokningsförmedlare ska detta bolag utan dröjsmål,
hålla leverantörens pengar avskilda på ett separat konto tills utbetalning skett till leverantören.
Detta bolag ska även vara redovisningsskyldigt gentemot leverantören för pengar det mottagit
för leverantörens räkning.

12 PUL
Genom betalning samtycker du enligt Personuppgiftslagen att personuppgifter får behandlas av Borghamn Strand enligt vår policy, se “behandling av personuppgifter“. Syftet med detta är att möjliggöra sedvanlig gästadministration samt tillförsäkra Borghamn Strand har tillgång till tillförlitlig persondokumentation i händelse av olycksfall.

 

Close Menu